تاثیر مولف در فهم اثر
70 بازدید
محل نشر: مجله قرآن شناخت
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فهم دریافت پیامی است که در اثر نهفته شده است، فهمنده در رویداد فهم هم فاعل است و هم منفعل. پدیدآورنده اثر نیز در فهم اثر جایگاه تعیین کننده ای دارد. البته برخى آثار همچون صفحه سپید و پرونده گشوده‏اى براى خوانندگان‏ پدید مى‏آورند تا هرکس فهم و برداشت خاص خویش را از آن اثر داشته باشد، ولى در آثار متعارف؛ ساختار، محتوا و غایت اثر را پدیدآورنده تعیین مى‏کند. ساختار متن، فضا و بافت کلی متن است. محتوای متن نیز به واسطه مفردات و تعبیرهای به کار گرفته شده در متن انتقال داده می‌شود. و البته هر اثری نیز هدفی را پیگیری می‌کند. در نظر گرفتن این سه در فهم اثر ضرورى است. جهان‏بینى مولف نیز در فهم‏ درست اثر به غایت تأثیرگذار است همچنان که گزینش مخاطب اثر نیز به دست مولف است که این امر نیز در فهم و تفسیر اثر باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، فهم اثر خلرج از ساختاری که در آن پدید آمده، بر خلاف مفاهیم مکنون در مفردات آن، ناسازگار با غایت آفرینش اثر و یا خارج از چهارچوب جهان بینی صاحب اثر موجب کژفهمی و تحریف اثر خواهد بود. این مباحث در مورد قرآن کریم نیز جریان پیدا مى‏کند، بلکه به کلیّت دین و آموزه‏هاى دینى نیز گسترش پیدا مى‏کند و نتایج قابل توجهى را در عرصه اندیشه دینى به دنبال خواهد داشت.