تاثیر اصل عدل در تفسیر قرآن کریم
66 بازدید
محل نشر: مجله قرانشناخت
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشه‌های کلامی، به ویژه اعتقاد به عدل و حکمت خداوند، در تفسیر قرآن کریم بس تاثیرگذار است. بررسی این موضوع می‌تواند رویکرد مفسران عدلی مسلک به تفسیر قرآن را آشکار سازد و گامی در جهت تمایز تفسیر آنها از تفاسیر دیگر نحله‌های تفسیری-کلامی به شمار آید. شیعه و معتزله بر این باورند که خداوند عادل و حکیم است و کرداری که خرد زشت بشمارد، از او سر نمی‌زند. سخن گفتن خداوند در قرآن نیز از همین اصل پیروی می‌کند. خداوند در قرآن سخنی نگفته که مخاطبان از فهم آن درمانند، بلکه درحدود فهم بشری و چارچوب قوانین محاوره با مخاطبان سخن گفته است. آنچه به عنوان روایات تفسیری نیز از معصومان به دست ما رسیده مشمول همین اصل می‌باشند. از این رو اگر ظاهر بدوی برخی آیات یا روایات با عدالت و حکمت الهی ناسازگار بود ، باید آن را به گونه‌ای سازگار با عدل و حکمت الهی تفسیر و تحلیل کرد. کلیدواژه‌ها: عدل الهی، حکمت الهی، تفسیر قرآن، مبانی کلامی تفسیر، تفسیر شیعی.