نقد پاسخ فیلسوفان به مساله شر
56 بازدید
محل نشر: مجله پژوهشهای اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از اساسى ترین مباحث فلسفی-کلامی که در ادیان و مکتب های گوناگون مطرح بوده و هست، مسأله شرّ مى باشد. فلسفه مشّاء چه در سنّت یونانی و چه در حوزه اسلامی و در پی آن حکمت متعالیه، سعی بسیار در پاسخ گویی به این شبهه داشته است. پایه اصلی این پاسخ، نظریه «نیست انگارى شرّ» مى باشد. نگارنده بر این باورست که پاسخ فیلسوفان مبتنی بر نیست انگاری با نقدهایی روبروست، مقاله حاضر ابتدا به اجمال پاسخ فیلسوفان را بازگو می کند و سپس به طرح نقدها و اشکالات آن می پردازد. کلید واژه ها: شرّ، نیست انگاری، عدم، نظام احسن، شرور وجودی، ترک عنایت، تقدیر.