بررسی و نقد باور تفویضِ غالیان
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی و نقد باور تفویضِ غالیان چکیده تفویض به معنای واگذاریست و به عنوان باوری غلوآلود بدان معناست که خداوند کارهایش را به دیگری واگذار کرده است. باور تفویض در مکاتب فلسفی و ادیان پیشین قابل پیگیری است. در تاریخ اندیشه اسلامی، این باور در بین شیعیان غالی پدیدار شد. باور تفویض را می توان در چهار بخش بررسی نمود. واگذاریِ آفرینش، شریعت، آمرزش، حسابرسی و اراده. ادله تفویضیان طرح و نقد می‌شود و دلیلی عقلی بر استحاله تفویض در آفرینش و ادله ای نقلی نیز در منعِ همه گونه های تفویض بیان می شود. باور تفویض غالیان شرعا ممنوع است و مخالف ضرورت دین اسلام شمرده می‌شود و به گونه‌ای شرک می انجامد.